Magia

CHEDO Gluten Free

Vă invităm să ne urmăriți si pe rețelele sociale.

Bine ai venit la Chedo Gluten Free, aici  începe aventura ta fără gluten. Email: contact@chedo.ro

Image Alt

Regulament Concurs

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE:” TOMBOLĂ DE CRĂCIUN” & REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE:

1.1. Campania publicitară (denumită, în cele ce urmează, ”Campania”) este organizată şi desfăşurată de către CHEDO CAKE SHOP SRL cu sediul in Bucuresti, cu sediul în Str. Sergent Apostol Constantin, Nr. 16A, subsol 1, Ap. 5, Sector 6, București,  înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40 /10959 /2018, C.I.F. RO 39690534, reprezentata legal de catre Dna. CHERAN ANA MARIA,  denumită în cele ce urmează ”Organizatorul si/sau CHEDO Gluten Free.

1.2. Prin participarea la Campanie, participanţii declara că au citit, au înţeles şi că vor respecta întru totul termenii şi condiţiile regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare a Campaniei (denumit, în cele ce urmează, “Regulamentul”)

1.3. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, începând cu data de 20.11.2023, prin afişare on-line în cadrul paginii de Internet www.chedo.ro/concurs precum şi prin afişare offline, în zona desfăşurării Campaniei. Orice persoană interesată poate solicita primirea unei copii a Regulamentului actualizat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa Sergent Apostol Constantin, Nr. 16A, subsol 1, Ap. 5, Sector 6, București, sau fizic la punctul de lucru din Str. Sergent Constantin Ghercu, Nr. 14, Sector 6, București.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, noile prevederi urmând a se aplica de la momentul comunicării publice, prin afişare pe pagina Internet indicată mai sus sau în zona desfăşurării Campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide oricând suspendarea sau încetarea Campaniei, urmând a informa participanţii cu 24 de ore înainte prin aceleaşi mijloace prin care comunică acest Regulament.

2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI:

2.1. Campania se va desfăşura în perioada 20 noiembrie 2023 – 19 decembrie 2023.

2.2. Campania se va desfășura concomitent în mediul online, pentru clienții care aleg să achiziționeze produse prin platformele BoltFood sau Tazz, și fizic la punctul de lucru din Str. Sergent Constantin Ghercu, Nr. 14, Sector 6, București.

3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE. DECLARAŢIILE PARTICIPANŢILOR:

3.1. La această Campanie pot participa persoane fizice ce îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au vârsta de 18 ani la data începerii campaniei;

b) îşi dau consimțământul pentru transmiterea datelor cu caracter personal reprezentanţilor sau împuterniciţilor Organizatorului;

c) completează şi semnează formularele necesare;

d) nu se regăsesc în vreunul din cazurile de incompatibilitate; şi

e) îndeplinesc orice alte alte criterii de eligibilitate sau condiţii stabilite prin acest Regulament;

f) înțeleg și acceptă regulile de participare;

g) au cetățenia română.

3.2. Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la Campanie orice persoane care au calitatea de angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

3.3. Prin participarea la această Campanie, fiecare participant declară că:

a) acceptă ca datele sale personale să fie colectate de Organizator în vederea derulării Campaniei, precum şi în scop de marketing direct, pentru acţiuni viitoare şi pentru a menţine participanţii informaţi cu privire la noi produse şi servicii comercializate de Organizator;

b) va furniza Organizatorului numai informaţii corecte şi valabile;

4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI: 

4.1. Participanţii vor completa formularele/taloanele prezentate în mediul online sau tipărit in mod corect.

4.2. Pentru a putea participa la Campanie, participantul trebuie să achiziționeze produse de la Organizator în valoare de 120 ron(inclusiv TVA) pe un singur bon valoric și să păstreze bonul fiscal pentru confirmare.

4.3. În cazul în care Participantul se înscrie la Campanie în mediul online, în urma unei achiziții on-line, pe site-ul Organizatorului, atunci pentru a beneficia de o șansă reală de participare și câștig, acesta are obligația de a pastra bonul fiscal primit de la companiile partenere de delivery pentru confirmare.

4.4. În cazul în care câștigătorul alege produse care depășesc valoarea VOUCHERULUI câștigat, atunci diferență de valoare va fi achitată de către Câștigător.

5. PREMIILE CAMPANIEI. DESEMNAREA ȘI ANUNȚREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.1. Premiile Campaniei constau în:

  • PREMIUL I: RUCSAC DE PICNIC COMPLET ECHIPAT + VOUCHER DE 100 RON PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE DE LA CHEDO GLUTEN FREE;
  • PREMIUL II: JOC DE ÎNDEMÂNARE “RUBIK’S RACE” + VOUCHER DE 100 RON PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE DE LA CHEDO GLUTEN FREE;
  • PREMIUL III: SET JOC DIN LEMN + SET COLORAT + VOUCHER DE 100 RON PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE DE LA CHEDO GLUTEN FREE.

5.2. Valoarea totală a premiilor puse în joc este de 635,39 RON( inclusiv TVA).

5.3. Desemnarea Câștigătorilor se va face în urma tragerii la sorți ce va avea loc în data de 20.12.2023 la punctul de lucru al Organizatorului.

5.4. Câștigătorii vor fi înștiințați telefonic.

5.5. Căștigătorii au la dispoziție 10 zile calendaristice să anunțe Organizatorul, telefonic/email de modul în care dorește să pintre în posesia premiului.

5.6. Premiile pot fi ridicate în maxim 30 de zile calendarisitice de la data desemnării Câștigătorilor.

5.7. În cazul în care Câstigătorul dorește ca premiul să-i fie trimis prin serviciile de curierat, atunci Câștigătorul, va trebui să achite taxele de transport. 

5.8.  În cazul în care unul dintre câştigătorul nu îndeplineste unul dintre criteriile de validare, acesta va fi descalificat şi se va trece la validarea urmatorului clasat.                          

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

6.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la această Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677”) publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor sale de aplicare, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Organizatorul.

6.2.  Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament şi participarea la Campanie, Participanţii şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării şi atribuirii premiilor îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului. Totodată, prin participarea la Campanie şi prin acceptarea Regulamentului, Participanţii îşi dau acordul în vederea primirii unor comunicări ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct, adresate de Organizator sau de terţi desemnaţi în acest sens.

6.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. La cererea expresă a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite organizatorului pe adresa Sergent Apostol Constantin, Nr. 16A, subsol 1, Ap. 5, Sector 6, București, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

6.4.  Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

6.5. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment că datele care  şi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

6.6. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acorduri suplimentare pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, denumirea/numele şi prenumele lor.

7. TAXE ȘI IMPOZITE:

7.1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către caştigători în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.

7.2. În privinţa premiilor acestei Campanii, Participanţilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

8. LITIGII:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Târgu Mureș